หน้าหลัก » กองทุนรวมปันผล » รายชื่อกองทุนรวมปันผลของ บลจ.บัวหลวง

รายชื่อกองทุนรวมปันผลของ บลจ.บัวหลวง

กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ

รายชื่อกองทุนกลยุทธ์นโยบายจ่ายเงินปันผลระดับความเสี่ยงสรุปข้อมูลสำคัญ
BKD - บัวแก้วปันผลActiveปีละ 2 ครั้งความเสี่ยงสูง (6)PDF
BSIRICG - บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลActiveอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งความเสี่ยงสูง (6)PDF
BBASIC - บัวหลวงปัจจัย 4Activeปีละ 2 ครั้งความเสี่ยงสูง (6)PDF
BCAP - บัวหลวงร่วมทุนActiveไม่เกินปีละ 4 ครั้งความเสี่ยงสูง (6)PDF

กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศและต่างประเทศ

รายชื่อกองทุนกลยุทธ์นโยบายจ่ายเงินปันผลระดับความเสี่ยงสรุปข้อมูลสำคัญ
B-IR-FOF - ฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน และอสังหาริมทรัพย์Activeไม่เกินปีละ 4 ครั้งความเสี่ยงสูงมาก (8)PDF

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

รายชื่อกองทุนกลยุทธ์นโยบายจ่ายเงินปันผลระดับความเสี่ยงสรุปข้อมูลสำคัญ
B-FUTURE - บัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่Activeอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งความเสี่ยงสูง (6)PDF
B-CHINE-EQ - บัวหลวงหุ้นจีนActiveไม่เกินปีละ 4 ครั้งความเสี่ยงสูง (6)PDF

กองทุนรวมเพื่อการออม

รายชื่อกองทุนกลยุทธ์นโยบายจ่ายเงินปันผลระดับความเสี่ยงสรุปข้อมูลสำคัญ
B-FUTURESSF - บัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการออมActiveอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งความเสี่ยงสูง (6)PDF
BM70SSF - บัวหลวง 70/30 เพื่อการออมActiveความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง (5)PDF